GenesManager

Audyt podmiotu leczniczego

Jak przebiega proces audytu?

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w Państwa placówce opracowujemy szczegółowy raport, w którym opisujemy jakie działania powinien podjąć menedżer/właściciel/kierownik aby podmiot leczniczy funkcjonował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Jakie korzyści przynosi przeprowadzenie audtu?

Dzięki audytowi jesteśmy w stanie dostarczyć osobie zarządzającej jednostką fachowych i czytelnie podanych informacji oraz wskazać, gdzie i jakie działania należy podjąć, aby funkcjonowanie podmiotu leczniczego było prawidłowe. W ramach audytu udzielamy niezbędnych wskazówek oraz podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować placówkę medyczną do kontroli prowadzonej przez organ nadzorujący lub Ministra Zdrowia.


Co, poza raportem z audytu otrzymuje właściciel/manager placówki?

W załączeniu do audytu przygotowujemy wzory niezbędnych dokumentów, dokonujemy koniecznych aktualizacji we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych oraz regulaminie jednostki.


W ramach audytu szczególnie zwracamy uwagę na:

• sposób prowadzenia dokumentacji medycznej

• sposób organizacji podmiotu leczniczego

• sposób sporządzenia umów z lekarzami

• sposób sporządzenia umów z innymi jednostkami

• sposób prowadzenia dokumentacji urządzeń

• zgodność Państwa dokumentacji ze stanem faktycznym

• spełnianie obowiązków określonych w poniżej wymienionych ustawach i rozporządzeniach

• jakość obsługi pacjentów


Jednostkę analizujemy pod kontem spełnia aktualnych wymagań prawnych przedstawionych przede wszystkim w:

• ustawie o działalności leczniczej
• ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
• ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŸnych u ludzi
• rozporządzeniu w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Copyright © 2012 GenesManager. Wszelkie prawa zastrzeżone